JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Z UE


Wielu przyszłych przedsiębiorców stara się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, aby łatwiej i pewniej zaspokoić potrzeby swojej działalności i móc ją rozwijać. Jest sporo rodzajów funduszy unijnych. Poniżej omówię część z nich wraz z metodami pozyskania od nich pomocy.

Najbardziej popularne formy uzyskiwania pomocy z funduszy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jego celem jest wspieranie samozatrudnienia. Odbywa się to za pomocą dofinansowywania projektów. Twórcami pomysłów na projekty są beneficjenci. Mogą nimi być:
 • przedsiębiorstwa,
 • firmy szkoleniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły wyższe.

 • Aby uzyskać wsparcie z POKL należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w stosownej instytucji wojewódzkiej, zgodnej z miejscem zameldowania,
 • w formularzu zawrzeć swoje dane teleadresowe oraz pomysł na projekt,
 • nie prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • przejść pozytywnie testy kwalifikacyjne i psychologiczne oraz rozmowę z doradcą.

 • Po zakwalifikowaniu się, należy odbyć stosowne szkolenia. Pomogą one lepiej określić plan działalności.

  Po odbyciu szkoleń, kursanci przedstawiają swoje pomysły na projekt, jego realizację i rozwój oraz plan finansowych.
  Najlepiej wykonane zadania otrzymają po złożeniu stosownego wniosku dotację w wysokości 40 000 zł na osobę (w przypadku członków spółdzielni jest to połowa wyżej wymienionej sumy).

  Przedsiębiorca musi prowadzić działalność minimum 12 miesięcy.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał zaś, aby ułatwić start młodym rolnikom. Podstawowym warunkiem do tego, aby zakwalifikować się do programu, jest nieprzerwane ubezpieczenie w KRUS przez ostatnich 12 miesięcy, a ponadto:
 • obywatelstwo jednego z krajów UE,
 • wiek od 18-60 lat,
 • zamieszkanie w gminie o liczebności poniżej 5 000 osób,
 • nie bycie wspólnikiem spółki cywilnym,
 • brak wystąpienia o przyznanie lub nieprzyznanie renty,
 • nie prowadzenie przez ostatnich 12 miesięcy działalności rolniczej. Jedyny wyjątek: prowadzenie działalności rolniczej przez mniej, niż 12 miesięcy w przypadku otrzymania gruntów w postaci spadku lub darowizny do 18 roku życia, lub po 18, ale w trakcie nauki,
 • stworzenie biznesplanu.

 • Można w ramach tej pomocy otrzymać jednorazowo 75 000 zł. Jeśli przewiduje się zatrudnianie innych osób, dotacja może wynosić:
 • 100 000 zł, jeśli zatrudni się dodatkowo jedną osobę,
 • 200 000 zł, jeśli dwie,
 • 300 000 zł, jeśli trzy lub więcej.

 • Wnioski o dotacje składa się w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze publikowane na przykład na stronie Agencji Rozwoju Rolnictwa.

  Aby przygotować wniosek, należy:
 • opracować założenia merytoryczne do projektu,
 • skompletować wymagane załączniki.

 • Wniosek należy złożyć w jednym z Regionalnych Oddziałów ARiMR.

  Wsparcie z urzędu pracy jest pozyskiwane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 6 średnich wynagrodzeń.

  Aby dostać wsparcie z urzędu pracy należy:
 • być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna,
 • działalność planować na terenie geograficznym podlegającym temu urzędowi pracy,
 • nie prowadzić działalności przez ostatnie 12 miesięcy,
 • złożyć wniosek o dotację oraz biznesplan w odpowiednim czasie,
 • uczestniczyć w prowadzonych przez urząd szkoleniach.

 • Nie są dotowane działalności opierające się na handlu obnośnym, obwoźnym i akwizycji. Przyznane środki zaś muszą być zużyte w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

  Inkubatory Przedsiębiorczości to specjalne instytucje, które pomagają przetrwać nowej firmie pierwsze lata.
  Aby móc korzystać z jego pomocy, należy prowadzić firmę nie dłużej, niż 2 lata oraz przedstawić plan rozwoju i finansowania przedsiębiorstwa. Oprócz tego składa się biznesplan i przedstawia powody chęci zaistnienia w inkubatorze oraz zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków i składek ZUS.

  Nieco podobne funkcje pełnią Inkubatory Technologiczne. Pomagają one promować nowe technologie.

  Parki Technologiczne zaś działają podobnie, jak Inkubatory Technologiczne, ale nie ma w nich ograniczeń czasowych co do istnienia w nich i korzystania z ich pomocy.

  Pomoc można też uzyskać korzystając z Funduszy Pożyczkowych. Odsetki są w ich przypadku niższe.

  Fundusze Zalążkowe zaś zajmują się wspomaganiem najwcześniejszych faz powstawania firmy, co wiąże się z dużym ryzykiem. Tu inwestuje się w pomysły, na przykład w konstruowanie prototypów różnych urządzeń.

  Fundusz Spójności (FS): wspiera realizację dużych inwestycji, których koszty przekraczają 10 mln euro, związanych z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury transportowej i metod oraz narzędzi służących ochronie środowiska.

  Europejski Fundusz Społeczny (EFS): wspiera działania tworzące nowe miejsca pracy oraz prace związane ze zwiększaniem konkurencyjności na rynku polskim i europejskim.

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): pomaga promować spójność gospodarczą i społeczną w UE poprzez likwidację nierówności pomiędzy regionami. Wspiera finansowo tworzenie nowych miejsca pracy oraz poprawę infrastruktury technicznej i finansowej.

  SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural development): działania tego funduszu są skierowane na pomoc w dostosowywaniu poziomu rolnictwa do gospodarki panującej w krajach Unii.

  ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej): swoim wsparciem obejmuje państwa będące kandydatami do akcesji. Środki finansowe przeznacza na ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej zwłaszcza tej, któradotyczy transportu i ochrony środowiska.

  Jak aplikować - ogólnie

  Aby mieć szansę na skuteczną aplikację, należy wykonać wiele kroków. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z harmonogramem naborów, a w szczególności zwrócenie uwagi na:
 • numery konkursów, działań i poddziałań,
 • charakter konkursu,
 • kwotę alokacji,
 • terminy zgłaszania i zakończenia konkursu.

 • Konkurs może być otwarty lub zamknięty.

  Konkurs otwarty oznacza, że nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia konkursu do momentu, aż wartość złożonych wniosków osiągnie określoną wartość alokacji.

  Konkurs zamknięty zaś oznacza, że nabór wniosków trwa w podanym w określonym okresie, który jest podany w harmonogramie.

  Liczy się data dostarczenia wniosku, a nie jego wysłania.

  Nabór wniosków może być realizowany z preselekcją lub bez preselekcji. Preselekcja to wstępna weryfikacja złożonych propozycji projektu.

  Po niej następuje zaproszenie beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli preselekcję i złożenie wniosków o dotację. Przejście preselekcji nie gwarantuje otrzymania dotacji.
  Zanim złoży się wniosek, warto zapoznać się z podręcznikiem beneficjenta interesującego nas programu, wzorem umowy o dofinansowanie projektu i najczęściej zadawanymi pytaniami. Pomocne też okazać się mogą informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń z zakresu przygotowywania aplikacji i rankingów.

  Następnie należy zapoznać się z wzorem wniosków, ewentualnie z programem do generowania wniosków. Zwykle formularz jest dostępny na stronie konkursu. Warto poznać też wszystkie załączniki i informacje dotyczące wymaganych podpisów i pieczęci oraz sposobów przygotowania i składania formularzy i załączników.

  Aby projekt miał szansę otrzymać dotację, musi być kwalifikowalny. Jest to projekt, który spełnia wymogi i kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w ramach dowolnego działania programu operacyjnego UE .

  Projekty zwykle muszą też spełniać wymogi dotyczące ochrony środowiska i zawsze powinny w swoim zamyśle przestrzegać polityki równych szans między płciami. Ponadto zwykle przynajmniej częściowo beneficjent powinien stosować się do prawa zamówień publicznych.

  Udział w Regionalnym Programie Operacyjnym wymaga złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i biznesplanu.

  Pomoc publiczna

  Beneficjent może też uzyskać pomoc publiczną. Są dwa jej rodzaje:
 • bierna - polega ona na anulowaniu części zobowiązań wobec państwa,
 • czynna - jest to aktywne zachęcanie różnych podmiotów do rozmaitych inicjatyw. Jest to część polityki gospodarczej.

 • Przykładem takiego rodzaju pomocy jest pomoc de minimis. W jej ramach beneficjent może otrzymać do 200 000 euro w ciągu 3 lat. Pomocy takiej może udzielić między innymi gmina lub PUP.

  Inną metodą pomocy jest regionalna pomoc inwestycyjna. Inwestować można w środki trwałe, na przykład zakupowane w związku z rozbudową hal produkcyjnych.

  Aby uzyskać tego rodzaju wsparcie, należy złożyć wniosek przed wykonaniem projektu, a instytucja, do której się zgłosimy, musi stwierdzić kwalifikowalność kosztów. Projekt musi spełniać warunki otrzymania pomocy.

  Dzięki pomocy publicznej można także uzyskać środki pieniężne potrzebne na usługi doradztwa. Kwota za te usługi nie może jednak przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Nie mogą one też być częścią kosztów operacyjnych, stałych ani okresowych.

  Pieniądze można też uzyskać na szkolenia. Mogą to być szkolenia ogólne, których koszt może stanowić do 60% kosztów kwalifikowalnych w dużych przedsiębiorstwach, a do 80% w średnich, mikro i małych oraz specjalistyczne.

  W przypadku kursów specjalistycznych, ich koszt nie może być większy, niż suma za 35% kosztów w przedsiębiorstwach dużych i 45% w pozostałych.

  Jak korzystać z pomocy publicznej

 • należy najpierw sprawdzić w SOP, jaką pomoc może uzyskać w ramach realizacji swojego projektu. SOP to szczegółowy opis projektów. Jest to dokument, który uzupełnia program operacyjny. Zawarte są w nim informacje dotyczące możliwości realizacji projektu w ramach danego programu.
 • później warto się dowiedzieć, czy nie zostały przekroczone limity otrzymanej pomocy,
 • jednocześnie z przygotowanym wnioskiem należy przedstawić informację o już otrzymanych rodzajach pomocy publicznej, jeśli takie były,
 • następnie trzeba określić intensywność pomocy publicznej w przypadku jego potrzeb. Dzięki tej informacji będzie można sporządzić montaż montaż finansowy projektu. Montaż finansowy to oszacowanie wydatków i źródeł jego finansowania z uwzględnieniem udziału tych źródeł w ujęciu procentowym.

 • Etapy montażu finansowego projektu

 • opracowanie budżetu projektu,
 • weryfikacja kwalifikalności wydatków,
 • określenie, na jakie wydatki może być przeznaczona dana pomoc,
 • sprawdzenie sposobu finansowania dotacji. Zwykle 85% dotacji jest finansowana przez fundusz strukturalny, reszta przez budżet państwa.

 • Aplikacja właściwa

 • ponowne zapoznanie się z dokumentacją konkursową,
 • sporządzenie i wypełnienie załączników do wniosku. Są to na przykład:

 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • Biznesplan lub Studium Wykonalności,
 • wyciąg z dokumentacji technicznej,
 • dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwolenie na budowę,
 • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu,
 • dokument potwierdzający formę prawną beneficjenta,
 • dokument upoważniający podmiot do reprezentowania wnioskodawcy,
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • umowa dzierżawy,
 • zestawienie otrzymanej pomocy publicznej,
 • informację o wskaźnikach zatrudnienia,
 • informację na temat zgodności projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • oświadczenie o niekaralności.

 • Należy przestrzegać wymogów formalnych sporządzania dokumentów:
 • podpisywać je niebieskim długopisem,
 • podbijać pieczątką firmową,
 • jeśli któryś dokument jest kopią, należy wykonać nim dopisek, że jest on zgodny z oryginałem,

 • Po stworzeniu kompletu dokumentów, przekazujemy je do Instytucji Wdrażającej. Przekazanie wniosku powinno zostać pokwitowane.

  Złożony wniosek zostanie poddany ocenie formalnej, a potem merytorycznej. Po tym etapie wniosek może zostać zakwalifikowany lub odrzucony. W razie odrzucenia można się odwoływać, a w razie nieskuteczności odwołania można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie. Zakwalifikowane wnioski są umieszczane na liście rankingowej. Te, które uzyskają odpowiednią pozycję, mają szansę na zdobycie dotacji.
  Ostatnimi etapami aplikacji są negocjacje oraz podpisanie umowy.

  Najczęstsze błędy w dokumentach aplikacyjnych

 • różna suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej wniosku,
 • niespójność w tytule projektu i nazwie wnioskodawcy,
 • niewłaściwa data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • kod działalności gospodarczej niezgodny z charakterem projektu,
 • ujęcie w kosztach kwalifikowalnych kosztów niekwalifikowalnych,
 • niewyczerpujące uzasadnienie dla potrzeby poniesienia wskazanych kosztów,
 • brak wymaganych załączników.

 • W przypadku podpisania umowy o dotację trzeba pamiętać o tym, aby dostosować swój system finansowo-księgowy do wymogów Instytucji Wrażającej.
  Należy też stworzyć kosztorys projektu i wdrożyć sposób sprawdzania poziomu jego realizacji.
  Należy też poinformować społeczeństwo o fakcie otrzymania dotacji na przykład za pomocą właściwie graficznie opracowanych tablic, plakietek czy grafiki na stronie internetowej.
  Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować cofnięciem dofinansowania.

  Projekty muszą istnieć jeszcze 3 do 5 lat (w zależności od źródła dofinansowania) od daty zakończenia ich realizacji. Nie można ich zbytnio przez ten czas modyfikować.

  Projekt i jego realizacja może być kontrolowany przez właściwe instytucje.

  Przykładowy wniosek o dofinansowanie do pobrania:

  Pobierz i przeanalizuj przykładowy wniosek o dofinansowanie z POKL

  Pobierz i przeanalizuj instrukcję do wniosku o dofinansowanie z POKL

  Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu!

  Szkolenia e-learning, czyli kursy internetowe to wygoda i oszczędność. Dzięki nim zdobywasz cenną wiedzę taniej i bez wychodzenia z domu.

  Kursy online są też wygodną alternatywą szkoleń stacjonarnych w firmach. Twoi pracownicy mogą korzystać z kursów przez internet w każdym miejscu na świecie i w dowolnej chwili, a Ty nie musisz wciąż płacić organizatorowi kursów czy szkoleniowcom.

  Oferujemy szkolenia internetowe zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.
  Zapraszamy do współpracy.


  Jak realizować cele i spełniać marzenia - praktyczne sposoby

  O firmie

  Firma Astro Salus Education Ltd działa od roku 2009. Specjalizujemy się w szkoleniach, zwłaszcza typu e-learning. Na swojej platformie mamy niemal 100 kursów do wyboru. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami.

  Główna
  Kontakt
  FAQ
  Polityka prywatności
  Regulaminy
  Prawa autorskie
  Mapa strony

  Kontakt